SIK SORULAN SORULAR
Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 14-6)

Öğrenci transkripti ile öğrenci işleri merkezine başvuruda bulunur. Sonrasında öbisis ten derslerini seçer ve ders içerikleri (onaylı) ile birlikte bölüm intibak komisyonuna teslim eder bölüm intibak komisyonunun onayından sonra intibak işlemi gerçekleşmiş olur.

Gazeteye öğrenci kimliğinin kaybedildiğine dair kayıp ilanı verilir. Kayıp ilanının yer aldığı gazete küpürü ve dilekçe Rektörlük binası zemin katta bulunan genel evrak birimine teslim edilir. Üniversitemizce basılan kimlikler öğrencilere teslim edilir.

İki türlü yatay geçiş imkanı mevcuttur. 1- Genel Akademik Ortalamaya göre 2- Merkezi Yerleştirme Puanına göre. Yatay geçişe ilişkin şartlar her yıl ocak ve temmuz ayı içerisinde web sayfamızda ilan edilir.

Not: Yüksek Öğretim Kurulu’nun 12.01.2015 tarihli 1355 sayılı yazısında, bahar yarıyılında merkezi yerleştirme puanına göre (ek madde 1) yatay geçişle öğrenci alınıp alınmayacağı hususunun üniversite yönetim kurulları tarafından karara bağlanması gerektiği belirtmiş olup, Üniversitemizin 23.01.2015 tarihli senato kararına istinaden bahar yarıyılında Üniversitemize merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci kabulü yapılmamaktadır. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları Ağustos ayı içerisinde olup, başvurular her yıl Ağustos ayının 15’ine kadar alınmaktadır.

Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının birimlere göre değişiklik gösteren yarıyıllarının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

(Başvurular Üniversitemiz Rektörlük binası zemin katta bulunan genel evrak birimine yapılacaktır.)

(1) Kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıtları,  belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler yönetim kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(3) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadır. Bu imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim-öğretim kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(4) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 18)

( Başvurular süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlük binası zemin katta bulunan genel evrak birimine yapılacaktır, dilekçe ve geçerli mazeret belgelenecektir.)